Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

126. Odpověď na útoky

OTÁZKA: Jako vážně zkoumající čtenář všech Abdrushinových přednášek jsem pobouřen nad způsobem před několika dny vydaného článku „Vomp a osada Grálu“ v „Tyrolském oznamovateli“, protože v něm lze ihned poznat mistrovské dílo chtějící překroucení skutečných Abdrushinových slov, které má sloužit určitému, avšak tam nevyslovenému účelu.

Chce Abdrushin také k tomu zůstat mlčet? A nebylo by na místě přinést jednou bližší vysvětlení o mariánském kultu, protože to přece musí zajímat také nekatolické křesťany.

ODPOVĚĎ: Proč bych neměl i nadále mlčet k útokům, které se přece v dohledné době musí vysvětlit skrze ve stvoření samočinně působící zákony? Pak bude následkem, že právě takové útoky padnou zpět nejen na původce, nýbrž dokonce více než všechno ostatní přispějí k tomu, že urychlí opak od toho, co tím bylo zamýšleno.

Avšak protože jsou vaše otázky skrze takové útoky přece přímo vynucovány, chci dát alespoň několik pokynů, které každého člověka mohou podnítit k vlastnímu rozvážení a přemýšlení a odpovídají skutečnosti.

Vámi zmiňovaný článek není oproti vašemu názoru vůbec žádným mistrovským dílem překroucení, nýbrž celým způsobem silně připomíná jednání církví ve středověku, které je dnes přece vše­obecně odmítáno s oprávněným rozhořčením.

Obsah a způsob článku ukazuje jen zřetelně jedno: snadno pochopitelnou starost, nechci přímo říkat strach, že by se tak mnohý hluboce uvažující člověk také z církevních kruhů mohl připojit k důsledným vysvětlením o vědění o stvoření uvedeným v mých přednáškách, protože mu nezůstávají dlužny srozumitelnou a přesvědčivou odpověď na všechny doposud nevyjasněné lidské otázky a neodkazují na mystiku.

A tyto mé přednášky jsou s každým slovem prozářeny jen nejčistším, vědomým, Boží dokonalost zdůrazňujícím uctíváním Boha. Dokonalost Boží je vůbec základem a východiskem všech mých přednášek, zatímco u jiných dosavadních učení toho klidně nebylo často dbáno; neboť dokonalost nepřipouští činy libovůle, které leží mimo působící zákony stvoření, protože přece zákony stvoření vznikly z dokonalosti Boha, Stvořitele.

To zvyšuje však uctívání Boha a činí je ve vědění ještě hlubším a také vůbec nesnižuje posvátný úkol pozemské matky Marie z Nazaretu, která směla Synu Božímu Ježíši dát pozemské tělo!

A jestliže v uznání a zdůraznění dokonalosti zákonů Božích ve stvoření činím závěr, že u každého pozemského narození je také nutné zákonům stvoření odpovídající pozemské plození, tak v tom nespočívá žádné pošpinění; neboť jinak by přece muselo být na kaž­dé pozemské mateřství nahlíženo jako na pošpinění!

A chce se snad pozemské lidstvo opovažovat nutit Boha v Jeho samočinně působících přírodních zákonech, aby se podřídil lidským, tak rozličným a měnícím se společenským zákonům?

Neposkvrněné početí je početí v nejčistší lásce, která stojí v protikladu k početí v hříšné vášni!

A že Ježíš nemohl nikdy být dítětem hříšné vášně, je samozřejmé. Byl bych první, který by takové myšlenky se vší energií potíral. K tomu patří již velká nečistota, také jen vytvářet takové výklady mých čistě věcných úvah.

Při vaší druhé otázce o způsobu mariánského kultu chci jednou vstoupit do šlépějí Syna Božího Ježíše a rovněž ji osvětlit otázkou:

Řekl Ježíš, který lidi učil všemu, jak mají myslet a jednat, ba dokonce také mluvit a modlit se, aby činili to, co je správné a Bohu milé, někdy také jen slovem něco takového? A křesťané se přece chtějí řídit podle Krista.

Myslím, že není třeba o tom více uvádět. Je mi zcela vzdáleno, abych se dotýkal přesvědčení nebo názorů jiných lidí, a ctím každé uctívání Boha, které je prožíváno poctivě. Právě tak jsem se ještě nikdy nesnažil nějakému člověku vnucovat své vědění, nýbrž předem vždy požaduji od každého vážné, vlastní zkoumání, protože přece Bohem stanovená vlastní odpovědnost lidí vyžaduje také svobodnou možnost rozhodnutí; neboť také spravedlnost Boží je dokonalá, nečinila by člověka zodpovědného za něco, pro co by se nemohl svobodně rozhodnout, což přirozeně ani v záležitostech víry nečiní žádnou výjimku.

A kdybych chtěl v tomto případě jednou promluvit z Bible, o kterou se přece také mnozí opírají, tak pravil Ježíš podle evangelia Matouše v 6. kapitole:

„A když se modlíte, nemáte příliš tlachat jako pohané, neboť se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Proto se modlete takto.“

Pak jim dal Otčenáš, jak se ještě dnes vyučuje a modlí. Avšak jinak nic!

Když nyní ještě poukáži na první přikázání, které také Ježíš více než jednou obzvláště zdůraznil, kde se výslovně praví: „Já jsem Pán, tvůj Bůh, nebudeš mít jiných bohů vedle mne!“, tak je to zbožné uctívání Boha, jestliže je tak řečeno, a všechno ostatní je pak lidmi vymyšleno. A křesťané přece chtějí následovat jen Krista.

Avšak již před mnoha lety jsem na otázku také výslovně prohlásil, že není vůbec falešné a je také na místě poděkovat duchovním pomocníkům za jejich mnohé pomoci. To vyšlo jako všechno ostatní již dávno tiskem.

Toho budiž pro dnešek dost. Kdo nemá nečisté myšlenky, ten nebude moci nikdy nalézt něco nečistého v tom, co jsem řekl, nýbrž pouze věcná, zákonům stvoření odpovídající odůvodnění, která se opírají o dokonalost Boží, jak to také ve většině případů již ukazujíce učí světové dějiny.

Světové dějiny! Ano, ty učí také ještě mnohé, kromě jiného také to, že právě vždy byli to v první řadě kněží, lhostejno, jakého pojmu Boha a učení, kteří zlým způsobem vystupovali proti každému nositeli Pravdy a tomu, kdo hledal správný pojem Boha, protože se tím cítili ohroženi ve svém klidu a svém vlivu.

Tak byli to přece také kněží, kteří utlačovali zvěstovatele Jana Křtitele a později učedníky a, v čele s nejvyšším knězem, obžalovali Syna Božího Ježíše z rouhání se Bohu a přivedli ho na kříž.

A opět budou to světové dějiny, které budou ještě za tisíce let podávat zprávy také o skutečnostech dnešní doby v bezohledné jas­nosti a líčit boje, které se v přítomnosti odehrávají stále stejným způsobem, dokud Pravda svatého Světla neprozáří také ten nejskrytější záhyb temna.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024