Doznívání k Poselství Grálu 2

od AbdrushinaObsah

2. Rána

Jednou musí být promluveno o ráně, která nositele kříže Pravdy trvale oslabuje! Přemýšlíte a hloubáte nad tím již dlouho a nepoznali jste ji.

To neplatí pouze pro Horu, nýbrž také pro nížiny! Nechci lidi, jako jsou církevní věřící, kteří pohodlně naslouchajíce srkají Slovo, aby se na něm změkčile povznášeli, měli z něj požitek, nýbrž chci lidi, kteří jsou schopni v radostném tvoření vybudovat je v sobě v pevný hrad, čistý chrám Boží!

Čilost požaduji od každého, kdo smí přijmout mé Slovo, pokud mu má přinést užitek!

Pokud byste byli takovými, pak byste již více nenesli ránu, která vás trvale oslabuje. Již dlouho byste byli z ní vyléčeni. Avšak takto udržuje vás ještě dole a působí ochromivě na všechny pohyby ducha!

Chci vám říci, co to je: Schází vám navzdory všemu vědění, navzdory nejlepšímu chtění ještě všestrhující přesvědčení posledního poznání ve velikých událostech Světla, jemuž chcete sloužit!

To je ta ještě zdánlivě nevyléčitelná rána, kterou Lucifer lidstvu zasadil, obruč, která i vás stále ještě drží pevně připoutané k temnotám s železnou mocí, otevřené místo, které se nechce zacelit k tvrdému odvrácení veškerého zla, nýbrž stále znovu vystavuje obnažení, jemuž temno může udělit údery, které jsou schopny působit brzdivě nebo zcela ničivě na to, co je od vás ze Světla žádano.

Chápete, o co jde? Schází vám přesvědčení o všemohoucnosti Boží, která je s vámi, jestliže působíte ve službě Grálu! A skrze nedostatek tohoto přesvědčení svazujete účinky, které by se skrze vás musely vítězně ukázat ve všem vašem konání, dokonce i v myšlení!

Kdekoliv budete sraženi zpět, kdekoliv nebude z vašeho konání a chtění zářit bezpodmínečné vítězství, jste sami viníky, neboť tam chyběla vám síla přesvědčení, se kterou musíte zvítězit!

Vy sloužíte Bohu svým chtěním, svým jednáním, a Bůh je s vámi, pokud pevně stojíte v Jeho vůli a nestavíte mezi to tu svou!

A kdyby se všechny mocnosti této země proti vám spojily, nic nezmohou, pokud následujete vůli Boží a provádíte to, co určuje! Pokud se zdánlivě proti tomu budou chtít postavit pozemská ustanovení, tak neklesejte na mysli; neboť jdete-li s důvěrou ve své dílo, přímou cestou, beze strachu a bez pochybností, tak rozplynou se překážky vniveč a úspěch, o který jste usilovali, je váš, v každém případě! Přijměte to, co spočívá v těchto slovech, a ona se naplní.

Nezapomeňte také, že vás vede všemoudrost, která zůstává vysoko povznesena nad veškerým lidským věděním, daleko vše přehlížejíc řídí vše ke správným cílům a zná každý konečný důsledek všeho běžícího!

Tak mnozí z vás sami prožili již často pozemsky neuvěřitelné. Jak se to doposud již ukázalo v malých věcech, které byly však větší, než tušíte, tak je tomu také s tím nejtěžším, zdánlivě nepřekonatelným! Kde se vám chce postavit překážející lidská moc, tam pak myslete na to: s vámi je všemohoucnost, která je mnohem větší než každá moc, které se nemůže v celém stvoření brzdivě nic postavit!

Člověk proti Bohu! Jak zde může být otázka o výsledku a konci!

Vědomí pevného přesvědčení vám však ještě schází. V tom brání vám váš zkřivený rozum, s nímž vás Lucifer uvrhl v okovy. Jen rozum nenechá vás v pravém smyslu bojovat, nenechá vás být pravými bojovníky pro svatou vůli Boží zde na zemi!

Jakmile se proti vám postaví lidská ustanovení a názory, tak se také již bázlivě ohýbáte ve falešném přesvědčení, že nejste schopni je překonat, a tím se v tom oslabujete, nevzchopíte se k boji!

Avšak každý stát, který hodlá skutečně budovat, bude podporovat mé Poselství a jeho postup, nebude je nikdy utlačovat; neboť ono povznáší člověka i kulturu.

Jděte nyní pevným krokem odhodlaně vpřed ve svatém přesvědčení neochvějné víry ve všemohoucnost Boží, která je s vámi, a všechno to před vámi ležící, co chce překážet, rozplyne se samo od sebe, a dokonce vám to bude přínosně pomáhat k úspěchu!

Pokud jste v sobě došli tak daleko, pak teprve se můžete stát pravými pomocníky pro lidstvo, abyste je vedli ve Slově ke Světlu.

Bojovníky Světla však máte být všichni, od prvního až do posledního nositele svatého kříže! Avšak není ani jeden mezi vámi, ani jeden v plném smyslu a síle, jaký by být mohl a také již být musel! Tak zhoubně rozložilo vás od pozemského času Ježíše spoutání rozumem!

Nemáte být bojovníky, kteří vrhají bomby a granáty a zabíjejí lidi, nemáte nikdy přinášet zkázu svým spolutvorům, nýbrž máte přemáhat mečem přesvědčení, za nímž stojí všemohoucnost Boží, které se nemůže postavit žádný odpor! Co jsem já vám dal a opět dávám, je bezpodmínečné vítězství!

Všechno můžete zde na zemi přemoci, pokud chcete a jednáte v přesvědčení. Nepřemožitelní jste, každé slovo stane se také při vás činem, jakmile jste je pronesli správným způsobem, to znamená s vědomím oné vysoké síly, která s vámi působí.

Všechno jsem vám k tomu dal, vy jste to jen nevyužili, protože ještě krvácíte z rány, která vás oslabuje a která vám nedovolí stát se bojovníky!

Vy malomyslní, kterým bylo již dáno tak nevýslovně veliké, znám vás a vím, že to opět nebudete umět použít, i když to konečně pochopíte, protože se to pak budete ihned snažit vtěsnat do malicherností.

Jak velikými byli přece tehdy oni prostí lidé, kteří se rozhodli následovat Kristovo Slovo, žíznivě naslouchali, aniž by je rozdrobili ve zdlouhavém a namáhavém hloubání zkřiveného rozumu! Vezměte si dnes ještě příklad z těch, kterým nemohla být dána bezprostřední vysoká síla, které se dostalo vám, a kteří nemohli být namáhavě vychováváni k novému vývoji, jako se to stalo vám.

Učinil jsem vám to snadným, proto to také berete tak lehce a sami si znejasňujete obrovskou vážnost, která je v každém slově.

Nyní však naléhá doba, která nezadržitelně se rozvíjejíc valí vpřed. Nepochopíte-li nyní konečně také jádro Slova, tak bude meč, který každý z vás tím obdržel do rukou, zraňovat vás samotné, pokud nebudete chtít být schopni ho vést. Bude se pohybovat bez vašeho chtění! Veďte jej dobře, jinak udeří vás. Nečinní zůstat nemůžete, to nepřipustí síla, kterou jsem nyní vyslal do stvoření.

A je svatým zákonem Grálu, že ten bude bit, ztracen a dojde ke škodě, kdo také jen na okamžik zaváhá ve svém přesvědčení a ve svém jednání, který s pohledem vzhůru k Bohu v neochvějném klidu se nedonutí kráčet vítězně vpřed. Na tento zákon jsem již často upozorňoval, protože vždy zůstává základní podmínkou, na níž povstane úspěch a vítězství.

Nečiňte si to pohodlným v tom, že si myslíte, že všemohoucnost bude již skrze vás působit tam, kde má!

Všemohoucnost proudí! V tom máte zcela pravdu. Ona také pracuje bez vás a všechno vede k Bohem určenému konci v přesný čas, bez jediné vteřiny zpoždění. Avšak tuto cestu by musely pokrýt trosky, které nejsou nutné! Proto má být skrze vás každá cesta napřed upravena. Vy jste povoláni spolupomáhat při výstavbě na zemi a zachránit ještě lidi, kteří by se bez vaší pomoci museli jinak ztratit, protože by se sami ze sebe neprobudili.

Máte pomoci připravit všechny pozemské cesty, aby mohla být pomoc poskytnuta v pravý čas, tak, jak je to pro pozemské lidstvo nutné. Nejedná se při tom vždy o Slovo a jeho rozšíření, nýbrž o čistě pozemské nutnosti výstavby.

Co povolaný také v tomto koná, musí ke všemu přistupovat s neochvějným přesvědčením bezpodmínečného vítězství, plného úspěchu!

Síla Světla odsune překážky stranou, jestliže vy půjdete neochvějně cestou, která je vám předepsána. Pokud se vy sami nezaleknete před domnělými překážkami, nemohou tyto nikdy dojít k uplatnění!

Skrze vaši vnitřní jistotu přesvědčení může všemohoucnost Boží protékat a vynutit tak vítězství pro vás všude a ve všem, co podnikáte ve službě pro Grál!

Takové je dění. Ve svém působení musíte poskytnout průplavy, které útok této všemohoucnosti řídí na určité body. A to se může stát jen skrze jasnou jistotu nejčistšího přesvědčení. Budete pak prožívat zázrak za zázrakem, jeden vždy větší než druhý!

Avšak neupadejte při tom do lehkomyslnosti ani povrchnosti, nebo dokonce domýšlivosti vůči lidem, nýbrž zůstaňte vždy duchovně a pozemsky bdělými! Začněte jen nejprve s tím jednou vážně, brzy se v tom vaše jistota zvýší, stane se nepřemožitelnou, tak, že lidé žasnouce a s podivem uznají, že Bůh je zřetelně a viditelně s vámi!

Vy však stále znovu používáte starý navyklý způsob myšlení, který pro vás povolané musí zůstat minulostí; neboť vy jste pozdviženi ze starého a vyzbrojeni nadpozemskou schopností a silou. Nechte přece konečně tuto sílu působit!

Jednejte s pravým přesvědčením, že všemohoucnost Boží je s vámi, a všechny starosti zůstanou od vás vzdáleny. Pokud se k vám dostanou, sami jste je podpořili skrze svou malomyslnost!

Kdo ukazuje malomyslnost, ten nepochopil velikost dění. Ten neví, jaké milosti je účasten s každou novou hodinou, ten se také nikdy nemůže stát pravým bojovníkem Božím zde na zemi.

Víte nyní, co je bojovník Boží? Nemáte vést zbytečné slovní spory ani hrubé činy, nýbrž máte svou práci vykonávat v nejnezkalenější důvěře ve všemohoucnost svého Boha. Lhostejno, jakého druhu tato práce je. Ta bude ve službě svatého Grálu vždy jen výstavbou, nikdy ničením, bude přinášet jen požehnání, nikdy utrpení!

Vaše vedení je tak mimořádného druhu, že to nelze nikdy pochopit lidským pozemským rozumem. Z tohoto důvodu musí se váš duch vedení podrobit! Musíte dát v sobě povstat více života, většího nadšení, a všechno se vám lehce podaří!

Avšak nesmí se při tom nikdo sám od sebe stát domýšlivým; neboť jen zásah Světla přináší vám vítězství! Jestliže Světlu bezpodmínečně důvěřujete! Kdo by sebe chtěl pokládat za úspěšného, ten přivodí ihned váznutí všeho, vyvolá při tom obtíže a vítězství mu selže.

Dávejte přece nyní konečně dále hledajícím z toho, co jsem vám já vždy v bohaté hojnosti dával! Tím bude schopen nyní plynule nastoupit nutný koloběh, který to lavinovitě nechá táhnout dušemi a světy! Mějte s nimi tu trpělivost, jakou jste u mne nalezli, dejte si i vy námahu pochopit své bližní, jakou já jsem si musel dát s vámi, abych vám upravil cestu ke světlým zahradám Božím, kterou jste i vy jako ostatní již zcela ztratili a místo toho šli cestami falešnými.

Vy máte být nyní dárci, vzhůru vedoucími ze vší nouze! To však nemůžete, když držíte mosty vyzdviženy. Dejte se lidem, jako já jsem se dal vám! Pak jste pravými bojovníky Božími zde na zemi! Teprve pak splníte svůj úřad!

Radostné zvolání probudilo již mnohého ducha, úsměv utišil mnohou bolest a pohled plný pochopení vdechnul tak mnohé slabé duši sebedůvěru!

Jak jste byli přece doposud tak chudí ve svém duchovním bohatství, protože jste ho nechtěli použít k tomu, aby se jiní na něm mohli potěšit a osvěžit! Samotná radost jiných znovu oživuje a osvěžuje na duchu! Vy jste přijímající, když s radostnou myslí obšťastňujete duchovně toužící, povzbuzujete malomyslné a posilujete slabé! K tomu dal jsem vám vše a nabádal vás, že máte se svou hřivnou lichvařit!

Vím, že mnozí mezi vámi nyní potřebovali již jen tato slova, aby odhrnuli poslední závoj před klávesnicí vašeho chtění, a tím nyní mohlo k cílevědomému činu povstat všechno, co ve vás čekalo na probuzení!

Buďte nyní bojovníky a dárci! Je již čas!

Nechte od této hodiny v sobě povstat život! Zažeňte každou malomyslnost ze své duše a působte v síle Páně!

Uzavřete ránu, kterou jste až do této hodiny nesli, abyste tím konečně mohli zabránit všem pochybnostem rozumu. Jestliže to nedokážete v nejbližší době, bude pro vás příliš pozdě!

Proto bolestivě pálí vaše rána, kterou ještě na sobě nesete! Ona vás v bolesti konečně připraví pro svatý pozemský boj, aby duch mohl konečně ve vás plana povstat!

Doznívání k Poselství Grálu od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024