Doznívání k Poselství Grálu 1

od AbdrushinaObsah

11. Všechno mrtvé ve stvoření má být vzkříšeno, aby se soudilo!

Poslední soud! Každé zaslíbení, které s ním souvisí, oznamuje vzkříšení všech mrtvých ke konečnému soudu. Avšak do pojmu výrazu byl těmito lidmi opět vložen omyl; neboť se to nemá nazývat: Vzkříšením všech mrtvých, nýbrž vzkříšením všeho mrtvého! To jest: Oživení všeho toho, co je ve stvoření bez pohybu, aby to ožilo pro Boží soud a v uvedení v činnost bylo povzneseno, nebo zahubeno!

Nyní nic nezůstane bez pohybu; neboť živá síla, která umocněna nyní proudí skrze veškeré stvoření, tlačí a tiskne; nutí všechno k pohybu. Tím zesílí také to, co doposud odpočívalo nebo dřímalo. To bude probuzeno, posíleno, a musí se tím uvést do činnosti a bude v probuzené činnosti takřka vytaženo na světlo, i když by se to chtělo skrývat. Lze také říci, že to samo vyjde na světlo a musí se ukázat, nemůže nadále dřímat, existuje-li to kdekoliv. Řečeno lidovými slovy: Vyjde to najevo!

Všechno v celém tomto stvoření se stane životem a činností skrze nové vniknutí Světla! Světlo při tom mocně přitahuje, lhostejno, zda se souhlasem nebo proti vůli toho, co ve stvoření v klidu spočívá, dokonce se snad skrývá, a také to nakonec s tímto Světlem přijde do styku, nemůže mu uniknout, i kdyby mělo křídla ranních červánků, tak mu žádné místo ve stvoření nemůže před tím poskytnout ochranu. Nic nezůstane neosvětleno.

V pohybu tohoto vzniknuvšího přitažení se však na tomto Světle musí roztříštit a musí shořet to, co nesnese jeho záření, co tedy v sobě samo již po tomto Světle netouží. Avšak to, co je obráceno ke Světlu, rozkvete a zesílí v čistotě svého chtění!

Tak je tomu také se všemi vlastnostmi těchto pozemských lidských duší.

Co se v nich v klidu doposud zdálo být mrtvé, co v nich dřímalo, člověku samotnému často neznámé, to bude s touto silou probuzeno a posíleno, stane se to myšlenkou a skutkem, aby se to podle svého druhu v této činnosti samo na Světle soudilo! Uvažte, že přijde k životu to, co také ve vás spočívá! V tom je vzkříšení všeho mrtvého! Živoucí soud! Poslední soud!

Musíte se při tom se vším v sobě vypořádat, musíte se očistit, nebo se rozplynout se zlem, když by ve vás nabylo převahy. Pak by vás zadrželo a s pěnivým sykotem se srazilo nad vaší hlavou, aby vás strhlo s sebou do propasti rozkladu; neboť nadále nemůže existovat v lesku Boží síly! — —

Dal jsem vám nyní Slovo, které ukazuje cestu, která vás v probuzení tohoto stvoření neomylně vede do světlých výšin a která vás nenechá klesnout, cokoliv se také stane, a bude se snažit vzplanout ve vás! Mějte ve věrném přesvědčení svůj pohled obrácen ke Světlu, a když jste správně pochopili mé Slovo a přijali ho do své duše, tak stoupejte klidně vzhůru ze zmatků, očištěni a obroušeni, oproštěni od všeho toho, co vám doposud mohlo bránit ve vstupu do ráje.

Proto bděte a modlete se, abyste si jasný pohled nedali zkalit ješitností a domýšlivostí, jakožto nejhoršími léčkami pro toto pozemské lidstvo! Střezte se! Jak jste připravili půdu v sobě, tak se vám stane!

Doznívání k Poselství Grálu od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024