Doznívání k Poselství Grálu 1

od AbdrushinaObsah

3. Jitro vzkříšení!

Jitro vzkříšení! Z těchto slov vane kouzlo, které se všech duší neobyčejně dotýká. Duch při tom cítí slunce nad kvetoucími nivami, zurčící potoky, vzdálené znění zvonů, všude mír! Radostné, volné vydechnutí v přírodě! — —

A jitro vzkříšení má vzejít pro ty lidské duše, které jsou nyní uznány za hodny prožít říši Boží zde na zemi. Ostatní zůstanou zpět v temnotě, která zemi dnes ještě obklopuje, a s temnotou budou následně vrženy na dráhu, která vede k nevyhnutelnému rozkladu, k duchovní smrti!

Na jemnohmotném nebi planou již ranní červánky na znamení, že se tento den blíží!

Probuďte se, duše, které čekáte na vykoupení a čekáte správným způsobem! Je již jen krátký čas až k hodině, která vás nyní musí najít připraveny. Nedejte se ještě v posledním okamžiku nalézt jako spící!

Strašlivá je temnota, která jemnohmotně obklopuje zemi. Žádné lidské duši by nebylo možné, aby ji nyní ještě prolomila. — — —

Kdyby od východiska až do hlubin všehomíra pronikavý blesk Boží Pravdy násilím neroztříštil dusnou duchovní noc, tak by usínající lidský duch byl v tomto pozdějším stvoření ztracen.

Neboť všechna moudrost, přinesená povolanými, určená k tomu, aby pozemským lidem připravila možnost vzestupu ducha do světlých výšin, byla stoupenci těchto povolaných převážně využita vždy k pozemským účelům! Nezůstala takovou, jakou byla, svobodnou a přirozenou, mající prospívat všem lidem, nýbrž bylo na ní tu a tam pilováno vyškolenou lidskou chytrostí, až z vlastní formy její prostoty nezbylo nic.

Tito samolibí vylepšovatelé tím provedli ješitné nešťastné dílo, do kterého se zapletly miliony lidských duší.

Stalo se to všechno obchodem, z něhož se pozvolna pozvedla chtivost po moci. Pod vedením rozumu, které se jako plod Luciferův tak znamenitě osvědčilo, povstaly již jen znetvořeniny toho, co měla pravá moudrost nechat povstat. Chytře toho pak využila temnota, čímž jí slepě musely padnout do rukou nic netušící oběti, ve svém duchovně líném bludu, že usilují ke Světlu.

Nejinak tomu bylo pak i se světlou Pravdou, kterou na zemi přinesl Syn Boží, aby tím lidem konečně prorazil cestu pro nutný vzestup do říše Boží a aby byli definitivně vykoupeni z omotání temnotou, které povstalo ze znetvoření dosavadní moudrosti.

Kristus požadoval čilost ducha každého jednotlivce ve vědění, které jim dával, a tím uctívání Nejvyššího činem!

Člověk by měl vědět vše, co stvoření skrývá, aby v něm rozpoznával působení základních zákonů, které nesou Boží vůli; neboť jen skrze toto vědění může se člověk do nich vpravit tak, jak to Bůh žádá. Pak může žije podle toho všechno kolem sebe radostně podporovat, což jemu samotnému přináší také ve vzájemném působení vzestup a takovou zralost, kterou jako člověk podle Boží vůle najít může a má, pokud chce „obstát“. „Obstát“ před Bohem však znamená nemuset klesnout do rozkladu.

Všechny Boží zákony jsou nastaveny jen na to, aby přinášely výstavbu a podporu! Skrze Krista byla celému lidstvu přinesena možnost stát se v duchu konečně svobodným. — —

Avšak povstaly církve a ty usilovaly, aby Slovo Páně za zdmi klášterů rozebraly, z části také ukryly a zpřístupnily z něj jen to, co podle svých vlastních vysvětlení vykládaly tak, jak to pasovalo k jejich cílům a do jejich smýšlení.

Tím bylo jednotlivcům opět z největší části upřeno dobro seslané pro ně od Boha a dosáhlo se toho, že tito lidé neoživli v duchu a neosvobodili se. Tedy opak toho, co chtěl Kristus!

Církve hledaly stoupence, bohatství a moc. Za tímto účelem nesměl nikdo vědět, že může nalézt říši svého Boha zcela sám, bez pomoci církve! Nesměl přijít na myšlenku, že Bůh nepotřebuje církev mezi sebou a svými tvory, které také bez církve stvořil.

A to se podařilo. Pomalu, ale jistě se oddělujícně vsunula církev se svými přáními mezi touhu člověka po Světle a jeho Boha! Aby zvýšila počet svých stoupenců, nabídla jako návnadu líným lidským duchům pohodlnost! Došlo to dokonce tak daleko, že se za peníze mohly dát v kostele vykonat modlitby za tím nebo oním účelem. Při zaplacení odnímá církev tuto námahu a znehodnocuje tím modlitbu, tedy to jediné, čím se lidský duch má přibližovat svému Bohu. Avšak žádnému člověku nebyla nápadná nesmyslnost a ponižující způsob těchto nemožností. Bylo to pohodlné, počet „věřících“ se při tom zvyšoval.

Se vzrůstem stávala se církev bezohlednější a nakonec nechala i zčásti spadnout masku. Jednajíc proti všem Božím zákonům podkopávala všechno, co se nechtělo prohlásit pro ni, štvala, pomlouvala, ba i vraždila, kde to nešlo jinak. Nejdříve tajně, avšak se vzrůstem své pozemské moci také veřejně. Neštítila se toho, aby při tom před sebou držela jméno Boha jako štít.

Zde žádný člověk nemůže mluvit o omylu, takovéto jednání nese až příliš zřetelně znamení toho nejnižšího temna! Stojí v nejostřejším rozporu s tím, co učil Ježíš Kristus! Jsou to nepřátelské údery, které tím byly zasazeny každému slovu, které pronesl. Není nic na celé zemi, co by se odvážilo více proti Kristu a jeho Slovu než církevnictví již od počátku!

Nic jiného však nemohlo být také tak nebezpečné! Právě skrze zdání chtít sloužit Bohu byl tento vliv pro lidstvo strašlivý! Lucifer nemohl mít pro své Bohu nepřátelské dílo žádného lepšího pomocníka. Zde dosáhl jeho obratný důraz na pozemský rozum toho největšího vítězství! Vytvořil klamné zfalšování všeho toho, co skutečně jako Bohem chtěné mělo povstat! Předstírání opravdovosti se podařilo. To nejcennější, co mělo vést k Bohu, nechal skrze ty, kteří se vydávali za služebníky Boží a také se velmi často za ně považovali, obrátit v pravý opak, nechal, aby se to stalo lidem překážkou, která jim musela bránit radostně kráčet k vytouženému Světlu! Odvážný šachový tah nemající sobě rovného.

A tak rozložila se temnota kolem země a stala se tou nejhlubší duševní nocí! — —

Nyní je však tomuto zlu učiněna přítrž! Neočekávaně budou všichni lidé probuzeni z tohoto bludného přeludu! Nemnozí ke spáse, mnozí k záhubě! Zúčtování za Golgotu je zde! V jiném smyslu však, než si lidé doposud mysleli! —

Tak jako v dusné letní noci vylézají houby ze země, tak povstanou nyní falešní proroci z davů, jak to bylo zaslíbeno, aby skrze sebe sama naplnili Slovo a mohli být odsouzeni; neboť svět má být od nich očištěn!

Avšak ty, malý zástupe, nech je hučet a burácet! Před jarním jitrem musí dunět silné bouře! Nechť jsou miliony lidí strženy, je to tak dobře a podle neochvějné vůle Nejvyššího! Každému bude dáno to, co si zaslouží! Pokrytectví, domýšlivost lidského vědění a svádění musí mít konec.

Brzy závažná slova: „Dokonáno jest!“ opakovaně, hlasitě a jásavě proletí světem!

Pak nadejde jitro vzkříšení a zářící slunce přinese vám nový den! Pán a Bůh daruje svým tvorům, kteří se podrobili jeho vůli, novou dobu!

Pak projde velké, volné vydechnutí každou duší, jako dík, jako modlitba bude stoupat k trůnu Nejvyššího, jako slib sloužit mu tak, jak ON to chce! Dejž to Bůh!

Doznívání k Poselství Grálu od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024